Псалъэжь: Ныбжьырей хъуэн нэхърэ зы махуэ гъащIэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
Къуажыхь: Жыг зылъахъэ, лъахъэбжьэншэ. (Лъэнтхъуий)
ГушыIэ: Махуэ ещанэ хъуауэ сынэжьэну сыхуейкъым.

Сыт мураду пIэрэт иIар?!

Уа, цIыхур дыкъэзыгъэщIу мы дунейм дыкъытезыгъэхьам сыт мураду пIэрэт иIар?!

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я прозэхэр, ГушыIэхэр, Си хъуреягъкIэ, Хьэх Сэфарбий, Хьэх Сэфарбий и прозэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 173

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: