Псалъэжь: Джэдгын зи жагъуэм и пащIэ щIыIу къытокIэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
Къуажыхь: Ди къуэкГий уэс досэ. (Щхьэл)
ГушыIэ: Си нэм езгъэплъати, азбукэр зэзгъэщIэну къызжаIащ.

Сынохъуэхъу, укъыщалъхуа махуэмкIэ!

1— «Сынохъуэхъу, укъыщалъхуа махуэмкIэ!»

— «Упсэу. Хэт ар?»

— «Аращ ар хэтми. Укъыщалъхуа махуэмрэ щыбгъэлъапIэнымрэ къэтхыжи зыфIэкIащ.»

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: ГушыIэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 625

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: