Псалъэжь: Псы Iуфэм Iусыр есыкIэкIэ Iэзэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Шыбжииплъ, псы плъыжьыбзэ.
Къуажыхь: КIэн-кIэну зэрыс, Арысейм кърах. (Лъахъш)
ГушыIэ: ЩIалэм пыIэ къигъуэтащ. Хуэхъупсуращ.

СыкъомэжалIэ…

сыкъомэжалIэ-Гъуэлъыжын хуейщ зэрыжаIэу, сыкъомэжэлIэж…

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: ГушыIэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 127

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: