Псалъэжь: Пшэ темылъу уэшх щыIэкъым.
ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
Къуажыхь: Дзэ уз зымыщIэ, дзэ куэд зыIут. (Пхъэх)
ГушыIэ: Гъуэлъыжын хуейщ зэрыжаIэу, сыкъомэжэлIэж…

Сыдыхьэшхащи…

1ЩIалэ цIыкIур гъуэгыу и анэм бгъэдолъадэ.
— Сыт къэхъуар?
— Папэ и Iэм имыщIэу уадэкIэ еуэжащ…
— Сыт-тIэ уэ ущIагъыр?
— Сыдыхьэшхащи…

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: ГушыIэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 174

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: