Псалъэжь: ЛIар псэум пащIыркъым.
ПсынщIэрыпсалъэ: Жамыбгъэ бгъэгу хужь мэжьэгъуашхэ.
Къуажыхь: БлапцIэ къарэ, къарэ убыд. (Аркъэн)
ГушыIэ: ЩIалэм пыIэ къигъуэтащ. Хуэхъупсуращ.

Сурэтыр цIыхум и гъащIэм къыдежьащ…

Сурэтыр цIыхум и гъащIэм къыдежьауэ жеIэ щIэныгъэм. Аддэ, мывэр Iэмэпсымэ нэхъыщхьэу щыщытам, абыкIэ къратхъэурэ, сурэт ящIырт. ЯщIырт, дэтхэнэми и гур зылъэмыIэсын гурыщIэ гуэрхэм зэратеIэбэным хущIэкъуу. АрщхьэкIэ, сурэтым еплъхэм къагурымыIуэнкIэ хъурт сурэтыщIым абыкIэ жиIэну зыхуейр. КъагурыIуэртэкъыми, сыт мыхэр зищIысыр, жаIэрт. Ауэ мыдрейм мыувыIэу ищIырт сурэт. ИщIырт, абы хьэщыкъ хуэхъуат, хуэчэфти. Жылэм зэрыпсэун Iуэху зэрахуэрт: зыщIэсын яуцIырхъырт, къащэкIуIарт — я ныбэ, я фэ иралъхьэн. СурэтыщI тхьэмыщкIэм сурэт ищIырт, дунейр щыгъупщауэ. Еплъщ-еплъри, мо ищIхэри къащыгурымыIуэм, куэдрэ къолIэлIэнт цIыхур — делэщ жаIащ сурэтыщIым щхьэкIэ. Ар икIи пэжу къыщIэкIынут: узэщIимыщтамэ, делэ утемыхъуамэ, искусствэм (ар иресурэт, ирелитературэ, иренэгъуэщI) зыри щыпхуэщIэнукъым!

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я прозэхэр, ГушыIэхэр, Си хъуреягъкIэ, Хьэх Сэфарбий, Хьэх Сэфарбий и прозэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 201

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: