Псалъэжь: Уи гъунэгъур уи гъуапэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Зазэ и зэзыр зэзэмызэ мэуз.
Къуажыхь: Мэл хужь псы йофэ. (Дзэ)
ГушыIэ: Сэ жысIахэр си Iуэхужщ, ауэ уэ зыхэпхар сщIэкъым…

Сурэт кIэрыгъауэ

1— Сыт си сурэтыр уи тетрадым щIыкIэрыбгъэуар?
— Ди егъэджакIуэм «Мыхуэду фIэкI уи унэ лэжьыгъэр уэзмыгъэщIыжыфам и сурэт кIэрыгъауэ» къызжиIати.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 199

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: