ПсынщIэрыпсалъэ: Тебэ фIыцIэм ху пцIынэ цIынэ иупцIащ.
Псалъэжь: Уи анэ и Iэ илъым еплъи, уэ уи Iэ илъым едзакъэ.
ГушыIэ: ЦIыхухэр зэкъуэшщ, ауэ псори акъылкIэкъым.
Къуажыхь: Хьэ хужьитI зэрошх. (Дзэ)

УздэщыIэр

СщIэкъым ди егъэджакIуэм жиIэхэм седаIуэ хъунрэ семыдэIуэнрэ…

1— СщIэкъым ди егъэджакIуэм жиIэхэм седаIуэ хъунрэ семыдэIуэнрэ… дыгъуасэ 5+5 къыщIидзыр 10 жиIащ. Иджы нобэ 7+3-ми 10 къыщIидзу жеIэ…

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru

КъыддэIэпыкъу

Ахъшэр здэкIуэным теухуауэ…

Ныбжьэгъу лъапIэ!

Уи нэм щIэуэу щымыту зэрыдгъэувын дыхэтащ мы тIэкIур…

Дэ езым ди жагъуэщ икIи тфIэемыкIущ мыхуэдэ къызэрытеддзэр, ауэ нэгъуэщIу хъужкъым — ди сайтыр адэкIи лэжьэн папщIэ мазэм 383 руб. етын хуейщи — дыпэлъэщкъым.

Сайтыр зэгуэр сэбэп къыпхуэхъуам — сыт хуэдизу щытми уэри зыгуэркIэ зыкъытщIэгъакъуэ.

ЦIыхуу еплъар: 189

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: