Псалъэжь: Уеплъмэ, дахэщ, зэгуэпхмэ, банэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Шыбжииплъ, псы плъыжьыбзэ.
ГушыIэ: Интернетыр къызэрежьэрэ тхэр еджэм нэхъыбэ хъуащ
Къуажыхь: Хьэуазэ и къуэ щIыбыбгъуэ. (ЩIакхъуэ)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

СщIэкъым ди егъэджакIуэм жиIэхэм седаIуэ хъунрэ семыдэIуэнрэ…

1— СщIэкъым ди егъэджакIуэм жиIэхэм седаIуэ хъунрэ семыдэIуэнрэ… дыгъуасэ 5+5 къыщIидзыр 10 жиIащ. Иджы нобэ 7+3-ми 10 къыщIидзу жеIэ…

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 189

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: