Псалъэжь: Вы хъунур шкIэ щIыкIэ уощIэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Жамыбгъэ бгъэгу хужь мэжьэгъуашхэ.
Къуажыхь: Жэщым Iэтэ, махуэм лъэнтхъуий. (Жьэгу мафIэ)
ГушыIэ: Интернетыр къызэрежьэрэ тхэр еджэм нэхъыбэ хъуащ

СопщафIэ, сожьыщIэ, сопхъанкIэ…

1— СопщафIэ, сожьыщIэ, сопхъанкIэ…
— Сэ бжесIакъэ узигъусэм, уи гъащIэр таурыхъым зэрыхуэдэныр?!

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: ГушыIэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 172

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: