Псалъэжь: ФIыуэ слъагъум хуэзмыщIэнур сремыIэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
ГушыIэ: Сылэжьэнщ жысIати, мыбыи Интернет щыIэщ…
Къуажыхь: ВагъуитIым яку Iуащхьэ дэтщ. (Пэ)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

— Си щхьэгъусэмрэ сэрэ дыщызгурымыIуэм деж…

5_2_108— Си щхьэгъусэмрэ сэрэ дыщызгурымыIуэм деж тIури дызочэнджэщри, абы зэрыжиIэм хуэду дощI.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: ГушыIэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 258

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: