Псалъэжь: Дыгъэр къепс щхьэкIэ, лъыпсыр къыпож.
ПсынщIэрыпсалъэ: Тебэ фIыцIэм ху пцIынэ цIынэ иупцIащ.
ГушыIэ: Интернетыр къызэрежьэрэ тхэр еджэм нэхъыбэ хъуащ
Къуажыхь: Пшэрым и уэд, уэдым и дагъэ. (Шыгъу)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

— Си щхьэгъусэмрэ сэрэ дыщызгурымыIуэм деж…

5_2_108— Си щхьэгъусэмрэ сэрэ дыщызгурымыIуэм деж тIури дызочэнджэщри, абы зэрыжиIэм хуэду дощI.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: ГушыIэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 260

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: