Псалъэжь: Бын зыщIэмыхъуэр и щхьэ щIотIахъуэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Жамыбгъэ бгъэгу хужь мэжьэгъуашхэ.
Къуажыхь: Зи кIэр зылъэф, зи фэр зи бий. (Бажэ)
ГушыIэ: ЩIалэм пыIэ къигъуэтащ. Хуэхъупсуращ.

Щыуагъэншэуи стхын…

Щыуагъэншэуи стхын— ГурыIуэгъуэу птхым хъуIэ мыр?!

— Щыуагъэншэуи стхын иджыри?!

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: ГушыIэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 126

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: