ПсынщIэрыпсалъэ: Мыщэр пэщащэурэ мащэм ищэтащ.
Псалъэжь: Зи щIыхуэ птелъым уриунэIутщ.
ГушыIэ: Ахъшэм зэ иухын щIедзэ, зэм щIидзэн еух.
Къуажыхь: НатIэрыдз, лъэрыдзын, уеуэ пэтми, мыуз. (Топ)

УздэщыIэр

Щхьэ укъыкIэрыхуа?

1– Щхьэ укъыкIэрыхуа? – йоупщI еджакIуэм егъэджакIуэр.
– Школым сыкъыщыкIуэм абрэджхэр къыстеуэри сахъунщIащ.
– Сыт ахуэдизу къыптрахар?
– Унэ лэжьыгъэхэр зэрыт тетрадхэр.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru

КъыддэIэпыкъу

Ахъшэр здэкIуэным теухуауэ…

Ныбжьэгъу лъапIэ!

Уи нэм щIэуэу щымыту зэрыдгъэувын дыхэтащ мы тIэкIур…

Дэ езым ди жагъуэщ икIи тфIэемыкIущ мыхуэдэ къызэрытеддзэр, ауэ нэгъуэщIу хъужкъым — ди сайтыр адэкIи лэжьэн папщIэ мазэм 383 руб. етын хуейщи — дыпэлъэщкъым.

Сайтыр зэгуэр сэбэп къыпхуэхъуам — сыт хуэдизу щытми уэри зыгуэркIэ зыкъытщIэгъакъуэ.

ЦIыхуу еплъар: 182

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: