Псалъэжь: Сымаджэр къанэри щIэупщIакIуэр лIащ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Пхъэр сошэр – пхъыр сошхыр.
ГушыIэ: Лейхэр псори - сабийхэм!
Къуажыхь: Уеплъмэ — гъуджэ, уеджэм —дэгу. (Мыл)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

Щхьэ укъыкIэрыхуа?

1– Щхьэ укъыкIэрыхуа? – йоупщI еджакIуэм егъэджакIуэр.
– Школым сыкъыщыкIуэм абрэджхэр къыстеуэри сахъунщIащ.
– Сыт ахуэдизу къыптрахар?
– Унэ лэжьыгъэхэр зэрыт тетрадхэр.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 182

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: