ПсынщIэрыпсалъэ: Мыщэр пэщащэурэ мащэм ищэтащ.
Псалъэжь: Къуэм и нэр нэфми, анэм псэууэ елъагъу.
ГушыIэ: Сэ жысIахэр си Iуэхужщ, ауэ уэ зыхэпхар сщIэкъым…
Къуажыхь: Махуэм къолъых, жэщым долъей. (Джэд)

УздэщыIэр

ЩIалитI музеим абстрактнэ сурэт щоплъ…

36_19_5ЩIалитI музеим абстрактнэ сурэт щоплъ.

— Зыхэпхрэ, мыбы псынщIу дыщIэгъэкI, амыхъу дэра ягугъэнущ сурэтыр зыщIар…

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр: ГушыIэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 225

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: