Псалъэжь: Жылэр егъасэ, бадзэр есэкI.
ПсынщIэрыпсалъэ: Жамыбгъэ бгъэгу хужь мэжьэгъуашхэ.
ГушыIэ: Сыт хуэдиз сымыщIа иджыри сымыщIэныр сыт хуэдиз
Къуажыхь: Дагъэжь цIыкIу гъуанибгъущ. (Щхьэ)

Къэплъыхъуэр

Сетхьэлэ…

1Псы лъабжьэм водолазым зыщригъасэу хэст. Доплъейри къелъагъу – и деж псынщIэ дыдэу щIалэ гуэр къокIуэ. Гужьейри нэхъ куууэ зыщIригъэмбырыуащ… ИтIани къокIуэ. Щымыхъужыхэм, псы лъабжьэм нэс щIотIысыкI. Ари къэсащ. Къэхъур къыщыгурымыIуэм, пшахъуэм деж третхэ: «Щхьэ укъыскIэрыхъыжьа?» Адрей щIалэми третхэж: «Уа, сэ ситхьэлуращ…»

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: ГушыIэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 191

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: