Псалъэжь: ФIыщIэ жыг пхухасэнут?
ПсынщIэрыпсалъэ: Зазэ и зэзыр зэзэмызэ мэуз.
Къуажыхь: Хьэ къаритI зэгъунэгъущ. (Нэ)
ГушыIэ: Лейхэр псори - сабийхэм!

Сэри къызэджэнущ

1— Папэ, сэ нобэ школым сыкIуэн хуейуэ къызжаIа…
— Уеи, а слъагъум, сэри къызэджэну жыIынн ахэм…

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: ГушыIэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 159

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: