Псалъэжь: Псалъэ гуапэ гугъэдахэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
Къуажыхь: КIуэ пэтми, бжьиз зымыкIу. (Гущэ)
ГушыIэ: Ахъшэм зэ иухын щIедзэ, зэм щIидзэн еух.

Сэ зыкIэ щхьэгъусэфI сиIэщи…

— Сэ зыкIэ щхьэгъусэфI сиIэщи,- захуегъэщIагъуэ хъыджэбзым и ныбжьэгъухэм.

— Сыт щхьэкIэ?

— Абы зеи щыгъупщэкъым дэпщэщми сыкъыщалъхуа махуэр, ауэ, итIани, илъэс дапщэ сыхъуми игу ириубыдэфкъым…

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: ГушыIэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 180

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: