Псалъэжь: ХъыбарыфIри хъыбарщ, хъыбар Iейри хъыбарщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Лэныстэ-мастэ-къэбыстэ пIастэ.
ГушыIэ: Зэ къэзгъэпцIэфам иджыри хузэфIэкIынущ.
Къуажыхь: КIэн-кIэну зэрыс, Арысейм кърах. (Лъахъш)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

Сэ си дуней мыщIагъуэр…

Сэ си дуней мыщIагъуэр, си гъащIэ зэфIэмыхьэр я зэрану къэслъытэу зыгуэрхэм сахуошхыдэ, сигу ебгъэу, сахуопсалъэ, жагъуэгъуу собж си фIэщу. Ауэ…

Мы си гъащIэр сэ езым си IэкIэ зэрызэIысщIэжам хуэдэу нэгъуэщ! зыгуэрым сфIызэIищIатэмэ, абы фIэкIа лIапIэ сщIынтэкъым!

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я прозэхэр, ГушыIэхэр, Си хъуреягъкIэ, Хьэх Сэфарбий, Хьэх Сэфарбий и прозэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 174

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: