Псалъэжь: КъуэфIым адэ щIэин ухуэмылъыхъуэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Пхъэр сошэр – пхъыр сошхыр.
Къуажыхь: Хьэжыгъэ нэкIу, дэпкъ екIуэж. (Кхъузанэ)
ГушыIэ: Сызыхуейхэр зристхэм из хъуащ.

Сэ си дуней мыщIагъуэр…

Сэ си дуней мыщIагъуэр, си гъащIэ зэфIэмыхьэр я зэрану къэслъытэу зыгуэрхэм сахуошхыдэ, сигу ебгъэу, сахуопсалъэ, жагъуэгъуу собж си фIэщу. Ауэ…

Мы си гъащIэр сэ езым си IэкIэ зэрызэIысщIэжам хуэдэу нэгъуэщ! зыгуэрым сфIызэIищIатэмэ, абы фIэкIа лIапIэ сщIынтэкъым!

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я прозэхэр, ГушыIэхэр, Си хъуреягъкIэ, Хьэх Сэфарбий, Хьэх Сэфарбий и прозэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 174

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: