Псалъэжь: Я псэ зы чысэм илъщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Шыбжииплъ, псы плъыжьыбзэ.
Къуажыхь: Мэл хужь псы йофэ. (Дзэ)
ГушыIэ: Ахъшэм зэ иухын щIедзэ, зэм щIидзэн еух.

Сэ аращ сиIэр…

— УиIэхэр фIейуэ щхьэ еджапIэм укъакIуэрэ?36_1_58

— Сэ аращ сиIэр…

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 218

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: