Псалъэжь: Дзэгъащтэ дзэ псэу и уасэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Пыжь пызу пыту жыг.
Къуажыхь: Iуащхьэ щIыб бгъитI щызэрошх. (Лэныстэ)
ГушыIэ: Махуэ ещанэ хъуауэ сынэжьэну сыхуейкъым.

Псори зыгъэгужьей

1Зи нэр зыблэплъ егъэджакIуэм къызэрапщытэж лэжьыгъэ еджакIуэхэм щаригъэтхым деж псори гужьеяуэ щысщ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: ГушыIэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 168

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: