Псалъэжь: Гу зимыIэ лIибгъу я ней къысщыхуэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Мыщэр пэщащэурэ мащэм ищэтащ.
ГушыIэ: Зэ къэзгъэпцIэфам иджыри хузэфIэкIынущ.
Къуажыхь: Махуэм къолъых, жэщым долъей. (Джэд)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

Псори зыгъэгужьей

1Зи нэр зыблэплъ егъэджакIуэм къызэрапщытэж лэжьыгъэ еджакIуэхэм щаригъэтхым деж псори гужьеяуэ щысщ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: ГушыIэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 168

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: