Псалъэжь: ЗэщыIугъэху мыужьгъэ пIастэ яшх.
ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
ГушыIэ: Интернетыр къызэрежьэрэ тхэр еджэм нэхъыбэ хъуащ
Къуажыхь: Зи щхьэ гъуаплъэ, зи лъэ цIу. (Шэрхъ)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

ПщIэкIи щхьэкIи нэхъри лъагэу яIэтат…

И IэмыщIэ илъ лэжьапIэм махуэм щызэфIиха Iуэхушхуэхэм и пщIэкIи и щхьэкIи нэхъри лъагэу яIэтат.

Махъсидэ. Ар пщыхьэщхьэм унэм кIуэжащ гуфIэгъуэр и нэгум кърихыу, насыпыфIэу.

ЗдэкIуэжам, а адыгэлIыр, лъэпкъылI жыхуаIэжыр и щхьэгъусэм и нэщхъ цыпхыдзэм Iууэщ зэрыщIыхьэжуи, псори кIуэдыжащ: и дэрэжэгъуи, и гуфIэгъуи, и насыпыфIагъри абыхэм ядэкIуэу — зыри къыхуэнэжакъым.

Фыз инатым хузэфIэкIар фэзгъэгъэщIэгъуэну аракъым мыр щIэстхыжыр. Абыхэм яхузэфIэкIынур фэри фщIэуэ къыщIэкIынщ. Ауэ насыпыфIэр зи унэ щынасыпыфIэращ, жызыIам мы ди гъунэгъу Махъ­сидэ сымэ дэнэ къыщицIыхурэт?!

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я прозэхэр, ГушыIэхэр, Си хъуреягъкIэ, Хьэх Сэфарбий, Хьэх Сэфарбий и прозэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 158

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: