Псалъэжь: ДзитI зыIут зы Iэщэрэ зы анэм къилъхуа зэшитIрэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Тебэ фIыцIэм ху пцIынэ цIынэ иупцIащ.
ГушыIэ: Лейхэр псори - сабийхэм!
Къуажыхь: Адакъэ мыщ, хьэщIэщ кIуэрей. (Щхьэнтэ)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

НэгъуэщI жысIэжкъым…

15_9_28— Дапщэ узэрыхъур, Дахэлинэ?
— 18.
— УэI, илъэситI япи арат жыпIар.
— Сэ дыгъуасэ  зы жысIам нобэ нэгъуэщI жысIэжкъым.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 161

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: