Псалъэжь: Нэм и пэ псэр ихуэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Мыщэр пэщащэурэ мащэм ищэтащ.
ГушыIэ: Зэ къэзгъэпцIэфам иджыри хузэфIэкIынущ.
Къуажыхь: Мэл хужь псы йофэ. (Дзэ)

Къэплъыхъуэр

— Мы уи сурэт…

8_1_217— Мы уи сурэт «Вакъэмрэ джэдумрэ» жыхуиIэр хьэлэмэтщ…

— Сыту?

— Джэдур слъагъукъым…

— Ар вакъэм исщ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: ГушыIэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 294

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: