ПсынщIэрыпсалъэ: Жамыбгъэ бгъэгу хужь мэжьэгъуашхэ.
Псалъэжь: Таурыхъ щIэупщIэм таурыхъ ещIэ.
ГушыIэ: Тыншу упсэуныр Iейуэ гугъущ.
Къуажыхь: Бзэрабзэ-бзэмыIу. (Выгу)

УздэщыIэр

Мы сэ иджыпсту жысIэнум мыхьэнэшхуэ иIэщ…

— Мы сэ иджыпсту жысIэнум мыхьэнэшхуэ иIэщи, урысыбзэкIэ сыпсэлъэнущ, — зыкъытхуигъэзащ телевизорым и лэжьакIуэм телевизореплъхэм.
Зыкъомрэ апхуэдэу хамэбзэкIэ псэлъа нэужь, адыгэбзэ зыкъищIыжащ – мыхьэнэ щIагъуэ яIэу къилъытэу къыщIэкIынтэкъым а иужькIэ жиIахэм.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр: ГушыIэхэр, Си хъуреягъкIэ, Хьэх Сэфарбий

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 174

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: