Псалъэжь: Пхуэмыфащэ щауэгъу умыщI.
ПсынщIэрыпсалъэ: Жамыбгъэ бгъэгу хужь мэжьэгъуашхэ.
ГушыIэ: Интернетыр къызэрежьэрэ тхэр еджэм нэхъыбэ хъуащ
Къуажыхь: Жэщым Iэтэ, махуэм лъэнтхъуий. (Жьэгу мафIэ)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

Мы сэ иджыпсту жысIэнум мыхьэнэшхуэ иIэщ…

— Мы сэ иджыпсту жысIэнум мыхьэнэшхуэ иIэщи, урысыбзэкIэ сыпсэлъэнущ, — зыкъытхуигъэзащ телевизорым и лэжьакIуэм телевизореплъхэм.
Зыкъомрэ апхуэдэу хамэбзэкIэ псэлъа нэужь, адыгэбзэ зыкъищIыжащ – мыхьэнэ щIагъуэ яIэу къилъытэу къыщIэкIынтэкъым а иужькIэ жиIахэм.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я прозэхэр, ГушыIэхэр, Си хъуреягъкIэ, Хьэх Сэфарбий, Хьэх Сэфарбий и прозэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 174

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: