Псалъэжь: Хабзэр бзэгупэкIэ кърахьэкIыркъым.
ПсынщIэрыпсалъэ: Пхъэр сошэр – пхъыр сошхыр.
ГушыIэ: Сылэжьэнщ жысIати, мыбыи Интернет щыIэщ…
Къуажыхь: Дагъэжь цIыкIу гъуанибгъущ. (Щхьэ)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

Музэчыр щIэныгъэхэм я доктор хъуащ…

— Музэчыр щIэныгъэхэм я доктор хъуа уи гугъэкъэ!
— Дауэ?!
— Абы илъэс куэдрэ иригъэкIуэкIа и къэхутэныгъэхэм къызэрагъэлъэгъуамкIэ, уэсу къес псор щIым къэсыркъым, атIэ и ныкъуэр унэхэм, псэуалъэхэм, нэгъуэщIхэми я щхьэм къытонэ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я прозэхэр, ГушыIэхэр, Си хъуреягъкIэ, Хьэх Сэфарбий, Хьэх Сэфарбий и прозэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 168

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: