Псалъэжь: Дыгъуэр мыгъуэ мэхъу.
ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
ГушыIэ: Сызыхуейхэр зристхэм из хъуащ.
Къуажыхь: ГъуэгунапщIэм джатэ телъщ. (Блэ)

УздэщыIэр

Мухьэмэд дохутырт…

36_13_3Хьэбас дохутырщ, ауэ дунейм цIэрыкIуэ зэрыхъуар тхакIуэущ. Аращ къэхъур дохутырхэм ятхыр зыгуэрым къыгурыIуэмэ…

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: ГушыIэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 188

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: