ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
Псалъэжь: Уи къару еплъи, уи хьэлъэ здэщтэ.
ГушыIэ: Си нэм езгъэплъати, азбукэр зэзгъэщIэну къызжаIащ.
Къуажыхь: Уд бын ди бжыхь гъуанэ къыдоплъ. ((Шыбжий)

УздэщыIэр

Мухьэмэд дохутырт…

36_13_3Хьэбас дохутырщ, ауэ дунейм цIэрыкIуэ зэрыхъуар тхакIуэущ. Аращ къэхъур дохутырхэм ятхыр зыгуэрым къыгурыIуэмэ…

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр: ГушыIэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 188

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: