Псалъэжь: Сабий щIэхъуэпсым гущэпс ед.
ПсынщIэрыпсалъэ: Набдзэ и бдзапцIэр егъэцIу.
ГушыIэ: Ахъшэм зэ иухын щIедзэ, зэм щIидзэн еух.
Къуажыхь: Вагъэр хужьщ, жылэр фIыцIэщ. (Тхылъ)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

Махуэ кIуам сыщегупсысыжым…

Махуэ кIуам сыщегупсысыжым, си гур «дэкIыщтащ»: хуабжьу гугъу сехьат, си псэр пыхууи сешат, ауэ хэзгъэщIа щIагъуи щыIэтэкъым си Iуэху къетхъужьа къомым… щIагъуэтэкъым, сытми. «Къремыхъуж апхуэдэ махуэ»! — жысIащ си фIэщу.

Иджы согупсысыжри, си гур а «зыдэкIыщтэж», сызыхуэхъущIэ ма­хуэм хуэдэу дяпэкIэ къэкIуэнухэри щытамэ, нэгъуэщI сыхуейт — сыпсэууэ, сыузыншэу сыкъелатэкъэ?!

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я прозэхэр, ГушыIэхэр, Си хъуреягъкIэ, Хьэх Сэфарбий, Хьэх Сэфарбий и прозэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 160

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: