Псалъэжь: ХьэщIэ хьэщIэтепсыхэ и жагъуэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Жамыбгъэ бгъэгу хужь мэжьэгъуашхэ.
Къуажыхь: Зи щхьэр матэ, зи кIэр топ. (Аслъэн)
ГушыIэ: Тыншу упсэуныр Iейуэ гугъущ.

МащIэ-тIэ абы ирипсалъэр?!

1— Щхьэ инджылыбзэр зумыгъащIэрэ?
— Сыт зэрысщIыныр?
— Дунейм цIыхуу тетым и ныкъуэр иропсалъэ абы. Мис абы щхьа!
— МащIэ-тIэ абы ирипсалъэр?!

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 166

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: