Псалъэжь: Ди гъунэгъум я джэдыр къаз хуэдэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Шыбжииплъ, псы плъыжьыбзэ.
Къуажыхь: Ди гуэн цIыкIу лы изщ. (Iэпхъуалъэ)
ГушыIэ: ПсынщIэу къэпщтэжар емыхуэха хуэдэщ.

Классым асфальт тралъхьащ…

1Илъэс къэс классым и лъэгур ирырамыгъэлъхьэн щхьа еджакIуэхэм я адэ-анэм классым асфальт тралъхьащ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: ГушыIэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 175

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: