Псалъэжь: Анэ здэщыIэм сабии щыIэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Зазэ и зэзыр зэзэмызэ мэуз.
ГушыIэ: Ахъшэм зэ иухын щIедзэ, зэм щIидзэн еух.
Къуажыхь: Ди мэл хужь цIыкIу псыбафэщ. (Кхъуей)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

КIэртIофиплIыр тхум зэрахъуэбгуэшыфыныр…

1ЕгъэджакIуэр: — Сыт хуэдэу кIэртIофиплIыр тхум зэрахъуэбгуэшыфыныр?
Япэ еджакIуэм: — СщIэкъым…
ЕтIуанэ еджакIуэм: — СхужыIэнукъым…
Ещанэ еджакIуэм: — ПIытIын хуейуращ кIэртIофыр…

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: ГушыIэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 183

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: