ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
Псалъэжь: КIуэдар дэгъуэ мэхъу.
ГушыIэ: ПсынщIэу къэпщтэжар емыхуэха хуэдэщ.
Къуажыхь: Уеплъмэ — гъуджэ, уеджэм —дэгу. (Мыл)

УздэщыIэр

Калькулятор къэзгъэсэбэп хъуну?

1— Нобэ къызэрапщытэж лэжьыгъэхэр ттхынущ.
— Калькулятор къэзгъэсэбэп хъуну?
— Хъунущ. Фтхы лэжьыгъэм зэреджэр «Адыгэхэм я хьэгъуэлIыгъуэр зэрекIуэкIыр».

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 190

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: