Псалъэжь: И уанэ трилъхьэмэ, игу ирилъхьэжащ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
Къуажыхь: Ди хъурей шыгъулъэщ. (Фэлъыркъэб)
ГушыIэ: Гъуэлъыжын хуейщ зэрыжаIэу, сыкъомэжэлIэж…

ИтIанэ къэпщIэнщ…

fa0c7563e4c33aadaaa1f10e0ab43cb1— ЛIо, щхьэ боксым ухыхьа?
— ИтIанэ къэпщIэнщ…

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 182

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: