Псалъэжь: МэжэщIалIэм дыгъужьыр мэзым къыщIеху.
ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
ГушыIэ: Сызыхуейхэр зристхэм из хъуащ.
Къуажыхь: Дзэпкъыбэ-тIэхъуэрей. (Мажьэ)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

ИнкIэ птхами хъунут…

1— хьэбас, сынохъуэхъу укъыщалъхуа махуэмкIэ. дэпщэщ щыбгъэлъапIэныр?

— ИнкIэ птхами хъунут…

— Дэпщэщ щыбгъэлъапIэныр?

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: ГушыIэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 171

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: