Псалъэжь: Хабзэр зэлъытар ар зыгъэзащIэращ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Пыжь пызу пыту жыг.
Къуажыхь: КIей лъздакъэху, Iэрыху дыщэкI. (Фоч)
ГушыIэ: Зыри жызмыIэм щыуэну къыщIэкIынкъым.

ИнкIэ птхами хъунут…

1— хьэбас, сынохъуэхъу укъыщалъхуа махуэмкIэ. дэпщэщ щыбгъэлъапIэныр?

— ИнкIэ птхами хъунут…

— Дэпщэщ щыбгъэлъапIэныр?

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: ГушыIэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 173

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: