Псалъэжь: Дунейр бжьакъуэпэкIэ зэредзэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Мыщэр пэщащэурэ мащэм ищэтащ.
ГушыIэ: Сызыхуейхэр зристхэм из хъуащ.
Къуажыхь: Ди джэд хужь цIыкIу псыбафэщ. (Кхъуей)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

Iэнэ лъакъуищым фIэтщ си гъащIэ Iыхьэр зэрыщыту…

Си Дыхъуасэр, си Нобэр, си Пщэдейр – Iэнэ лъакъуищым фIэтщ си гъащIэ Iыхьэр зэрыщыту. Си Дыгъуасэм си фэм ириха жыхуэпIэм ущIэмыупщIэ! Зи нэхъ бэлыхь мащIэ сигъэшэчыркъым си Нобэми.
Ауэ а псори сщигъэгъупщэжынущ си Пщэдейм!

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я прозэхэр, ГушыIэхэр, Си хъуреягъкIэ, Хьэх Сэфарбий, Хьэх Сэфарбий и прозэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 161

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: