Псалъэжь: ЛIэныгъэр Iыхьэмыгуэшщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Зазэ и зэзыр зэзэмызэ мэуз.
ГушыIэ: Улэжьэну ухуей, гъуэлъ - ухуеижынукъым.
Къуажыхь: Мэзым ибгъу, вым и бгъуитI. (Выуэч)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

Иджырей хъыджэбзым

И машинэр лъапIэм,

Лынду хуэфыцIафэм,

Номер тетыр дахэм,

Гум иубыдэгъуафIэм,

И абджынэр кIыфIым,

У зэпхымыплъыфым,

ЩIалэр щхьэц баринэм,

ГАИ-м щымышынэм,

И гъуэгур и занщIэм,

КъыщIикIуэт щымыIэм,

Ядэр къулыкъущIэм,

Янэр хьэрычэтыщIэм,

И жыпыр мынэщIым,

КъипхыхукIи хэмыщIым,

Жумартагъ бгъэдэлъым,

Тыгъэ лъапIэ ищIым,

Си яужь имыкIым,

Мэл IэрыпIым ещхьым,

НэгъуэщI щыIэу схуэдэ,

Дунейм къыщымыхъум,

ПIалъэ гуэр естынщи,

ТIэкIу сыкIэлъыплъынщ,

И гурылъхэр пэжым,

ЖиIам тетыжыфым,

ПщIэнукъым, иджыри

Зэгуэр «хъунщ» жесIэнщ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, ГушыIэхэр, ШэрIужь Аслъэн, ШэрIужь Аслъэн и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 262

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: