Псалъэжь: Дахэм и напэ пIастэ ирагъэпщIыркъым.
ПсынщIэрыпсалъэ: Жамыбгъэ бгъэгу хужь мэжьэгъуашхэ.
ГушыIэ: Щхьэр узым - пфIэтщ.
Къуажыхь: Фыз фIыцIэ нэгъуд, щIым дыд хэзыIу. (Уэшх)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

Иджырей хъыджэбзым

И машинэр лъапIэм,

Лынду хуэфыцIафэм,

Номер тетыр дахэм,

Гум иубыдэгъуафIэм,

И абджынэр кIыфIым,

У зэпхымыплъыфым,

ЩIалэр щхьэц баринэм,

ГАИ-м щымышынэм,

И гъуэгур и занщIэм,

КъыщIикIуэт щымыIэм,

Ядэр къулыкъущIэм,

Янэр хьэрычэтыщIэм,

И жыпыр мынэщIым,

КъипхыхукIи хэмыщIым,

Жумартагъ бгъэдэлъым,

Тыгъэ лъапIэ ищIым,

Си яужь имыкIым,

Мэл IэрыпIым ещхьым,

НэгъуэщI щыIэу схуэдэ,

Дунейм къыщымыхъум,

ПIалъэ гуэр естынщи,

ТIэкIу сыкIэлъыплъынщ,

И гурылъхэр пэжым,

ЖиIам тетыжыфым,

ПщIэнукъым, иджыри

Зэгуэр «хъунщ» жесIэнщ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, ГушыIэхэр, ШэрIужь Аслъэн, ШэрIужь Аслъэн и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 262

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: