Псалъэжь: Анэм лIыуэ къилъхуащ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
ГушыIэ: Индиям судым ущыщIэсым деж уэрэд жыпIэу ядэкъэм.
Къуажыхь: Небэ-къебэу джабэм дэкI. (Бабыщ)

Къэплъыхъуэр

Иджырей щIалэм

Хъыджэбз нэ къуэлэным,

Лъакъуэ кIыхь бгы псыгъуэм,

Узэримыгъэплъым,

Улъияр и щхьэцым,

Лъагэу дэкIеярэ,

И хьэл — щэнкIэ Iэлым,

Теплицэм щыхъуауэ

И теплъэм къыпщигъэхъум,

Къыббгъурысу щысми,

И нэхэр зыблэжым,

НэгъуэщI щIалэ блэкIым,

Жыжьэу кIэлъыплъыжым.

Къилъэгъуам и теплъэм

УефагъуэкI къыщыхъум,

Арэзы пхуэмыхъуу,

И пэр зэригъалъэм,

Къэбуфэразыхьу,

ЖиIэу хъуар бгъэзащIэу,

Iуэху лъэпкъ иумыгъащIэу,

Дахэу бгъэщIэращIэу,

И гур хыумыгъэщIу,

Уэ ухуэгумащIэм,—

Бжьыпэр иубыдынщи,

Уэри ущIищIэнщ,

Шхуэр ппщIэхэлъ зэпыту

ГъащIэр уигъэхьынщ!

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, ГушыIэхэр, ШэрIужь Аслъэн, ШэрIужь Аслъэн и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 188

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: