Псалъэжь: Хьэ мыбанэ унэ гъэунэхъущ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Тебэ фIыцIэм ху пцIынэ цIынэ иупцIащ.
ГушыIэ: ЩIалэм пыIэ къигъуэтащ. Хуэхъупсуращ.
Къуажыхь: Махуэм къолъых, жэщым долъей. (Джэд)

Къэплъыхъуэр

ГушыIэ

Ей, щIыкIафIэр зи махуэ,
Махуэм дыгъэм хуэзгъадэ,
Жэщым мазэм пезгъауэ,
Си гур псынщIэу къыщIеуэ, 

Зи щхьэцыгъуэр дыщафэ,
Зи бзэр псынэу Iущащэ,
Хэтхэ, дахэ ,уарей
Зыгъэнэхур дунейр?

-Щауэ щIалэ къудану,
Зи нэр дахэлъыхъуэ!
Джатэ жаныр ппщIэхэлъу,
УхегъащIэ зы плъэгъуэм!

Уэ адыгэ пщащэщ,
Дыгъэ-мазэм хуэбгъадэр,
Псынэпс макъыу Iущащэу
Уи гу къуэпсым хэлъадэр!

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, ГушыIэхэр, Шорэ Маринэ, Шорэ Маринэ и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 222

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: