Псалъэжь: Мыгъуэм унагъуэр къыхуонэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Лэныстэ-мастэ-къэбыстэ пIастэ.
Къуажыхь: МыкIуэф, мыфий, алащэ, щэныбэ. (Мэкъу Iэтэ)
ГушыIэ: Гъуэлъыжын хуейщ зэрыжаIэу, сыкъомэжэлIэж…

ГушыIэ

Ей, щIыкIафIэр зи махуэ,
Махуэм дыгъэм хуэзгъадэ,
Жэщым мазэм пезгъауэ,
Си гур псынщIэу къыщIеуэ, 

Зи щхьэцыгъуэр дыщафэ,
Зи бзэр псынэу Iущащэ,
Хэтхэ, дахэ ,уарей
Зыгъэнэхур дунейр?

-Щауэ щIалэ къудану,
Зи нэр дахэлъыхъуэ!
Джатэ жаныр ппщIэхэлъу,
УхегъащIэ зы плъэгъуэм!

Уэ адыгэ пщащэщ,
Дыгъэ-мазэм хуэбгъадэр,
Псынэпс макъыу Iущащэу
Уи гу къуэпсым хэлъадэр!

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, ГушыIэхэр, Шорэ Маринэ, Шорэ Маринэ и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 225

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: