ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
Псалъэжь: Ахъшэр убыдыгъуейщ.
ГушыIэ: ЩIалэм пыIэ къигъуэтащ. Хуэхъупсуращ.
Къуажыхь: Зызымыгъазэу мэзым щIэкI. (Фочышэ)

Гур мэхъуапсэ…

Гур мэхъуапсэ,
Псэр мэпхъэр,
СщIэркъым сагъэщIэнур…
Ягъэузыр ахэм щхьэр –
БлэкIащ си къэкIуэнур!

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр: ГушыIэхэр, Си хъуреягъкIэ, Хьэх Сэфарбий

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 167

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: