Псалъэжь: Джэдур лым лъэмыIэсмэ «мэ щоу» жеIэр.
ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
Къуажыхь: Ди гуэнэщ бгъитI щызэрошх. (Щхьэл)
ГушыIэ: Махуэ ещанэ хъуауэ сынэжьэну сыхуейкъым.

ФизкультурэмкIэ езыгъаджэр

1ФизкультурэмкIэ езыгъаджэм сыт хуэдэу гугъу зримыгъэхьами, зыгъэпсэхугъуэ пщыхьэщхьэм отжиманиерэ приседаниерэ фIэкI хуэщIакъым…

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: ГушыIэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 169

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: