Псалъэжь: Зи адэ зымыгъэфIам фIыкIэ ущымыгугъ.
ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
Къуажыхь: Ди мэз щIагъ къарсыдзэ щIокI. (Ужьгъэ)
ГушыIэ: Си нэм езгъэплъати, азбукэр зэзгъэщIэну къызжаIащ.

ЕгъэджакIуэхэр зэрыщыуам хуэду…

ЕгъэджакIэхэр зэрыщыуам хуэдуЕгъэджакIуэхэр зэрыщыуам хуэду еджакIуэхэм зыри ягу ираубыдэфкъым.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: ГушыIэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 123

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: