Псалъэжь: Гъуэгуанэ тетым и ади и ныбжьэгъущ.
ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
Къуажыхь: Бзэрабзэ-бзэмыIу. (Выгу)
ГушыIэ: Щхьэр узым - пфIэтщ.

ЕджапIитI ущеджауэ жоIэ….

1— ЕджапIитI ущеджауэ жоIэ. Мы сабийм и унэ лэжьыгъэр егъэщIыжи къыбгурыIуэнщ, ар зэреджэн хуей тхылъхэмкIэ, уэ ущеджахэм щригъэджэфынущ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: ГушыIэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 175

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: