Псалъэжь: Фыз быдэ илI хьэлэлщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Зазэ и зэзыр зэзэмызэ мэуз.
ГушыIэ: ЩIалэм пыIэ къигъуэтащ. Хуэхъупсуращ.
Къуажыхь: Шууищэм зы шу къахоуэ. (Гухъу)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

ЕджапIитI ущеджауэ жоIэ….

1— ЕджапIитI ущеджауэ жоIэ. Мы сабийм и унэ лэжьыгъэр егъэщIыжи къыбгурыIуэнщ, ар зэреджэн хуей тхылъхэмкIэ, уэ ущеджахэм щригъэджэфынущ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: ГушыIэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 172

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: