Псалъэжь: ХабзэмыщIэ щытхъухьым хьэгулывэм фо хекIэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Набдзэ и бдзапцIэр егъэцIу.
ГушыIэ: Сызыхуейхэр зристхэм из хъуащ.
Къуажыхь: Быныр зыгъэгуфIэ, мафIэр зыгъэункIыфI. (Тебэ)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

Джэдур псэущхьэ хьэлэмэтщ…

джэдуДжэдур псэущхьэ хьэлэмэтщ – «УздэкIуэр дэнэ?!», — жыпIамэ, нэгъуэщIыпIэкIэ щIопхъуэ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: ГушыIэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 159

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: