ПсынщIэрыпсалъэ: Зазэ и зэзыр зэзэмызэ мэуз.
Псалъэжь: Драхьеймэ, мэгъущIэ, кърахьэхмэ, мэщIытэ.
ГушыIэ: ЦIыхухэр зэкъуэшщ, ауэ псори акъылкIэкъым.
Къуажыхь: Махуэм лы гулъэ, жэщым гунэщI. (Вакъэ)

Дыпылщи аращ…

— Нанэ, нанэ… щхьэ уи нэхэр аухуэду ин?36_33_14

— НэхъыфIу услъэгъун папщIэ.

— Нанэ, нанэ… щхьэ уи тхьэкIумэхэр ахуэду ин?

— НэхъыфIу узыхэсхын щхьэкIэ.

— НытIэ уи пэр щхьэ апхуэдизу кIыхь?

— Дэ дыпылщи аращ, цIыкIуэ…

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru

КъыддэIэпыкъу

Ахъшэр здэкIуэным теухуауэ…

Ныбжьэгъу лъапIэ!

Уи нэм щIэуэу щымыту зэрыдгъэувын дыхэтащ мы тIэкIур…

Дэ езым ди жагъуэщ икIи тфIэемыкIущ мыхуэдэ къызэрытеддзэр, ауэ нэгъуэщIу хъужкъым — ди сайтыр адэкIи лэжьэн папщIэ мазэм 383 руб. етын хуейщи — дыпэлъэщкъым.

Сайтыр зэгуэр сэбэп къыпхуэхъуам — сыт хуэдизу щытми уэри зыгуэркIэ зыкъытщIэгъакъуэ.

ЦIыхуу еплъар: 183

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: