Псалъэжь: ФызыфI быдзышэ налъэ щыщIэкъым.
ПсынщIэрыпсалъэ: Пыжь пызу пыту жыг.
Къуажыхь: Къэрабэу плъыфэ, уафэм едзэкIа. (Лэгъупыкъу)
ГушыIэ: Зэ къэзгъэпцIэфам иджыри хузэфIэкIынущ.

Дыгъуасэ унэм сыкъыщыкIуэжым си япэ хъыджэбз гуэр иту къэслъэгъуащ…

1Дыгъуасэ унэм сыкъыщыкIуэжым си япэ хъыджэбз гуэр иту къэслъэгъуащ. КъызэплъэкIри, сыкъыщилъагъум, нэхъ псынщIэу кIуэн щIидзащ. Сэри си лъэбакъуэхэм хэзгъэхъуащ. Ар къыщилъагъум, щIэпхъуащ. Сэри, ар къыщыслъагъум, зисчащ. КъызгурыIуакъым, хэт дыкърихужьатэми, ауэ Iейуэ сышынат…

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: ГушыIэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 183

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: