Псалъэжь: Нащэр мыхъунумэ, кIэрэф мэхъу.
ПсынщIэрыпсалъэ: Жамыбгъэ бгъэгу хужь мэжьэгъуашхэ.
ГушыIэ: Сызыхуейхэр зристхэм из хъуащ.
Къуажыхь: Джэд хужь цIыкIу щIокIацIэ. (Бжьыныху)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

Дигу ирихьхэм дыбгъэдотIысхьэ…

11-4 классхэм дигу ирихьхэм дыбгъэдотIысхьэ;
5-8 — тозгъэтхыкIынухэм;
9-11 — зи гъусэу удыхьэшхьэшх хъунухэм.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: ГушыIэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 170

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: