Псалъэжь: Анэм быныр и зэхуэдэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Мыщэр пэщащэурэ мащэм ищэтащ.
Къуажыхь: Хадэм соплъэри къэб ныкъуэ солъагъу. (Мазэ)
ГушыIэ: Улэжьэну ухуей, гъуэлъ - ухуеижынукъым.

Дигу ирихьхэм дыбгъэдотIысхьэ…

11-4 классхэм дигу ирихьхэм дыбгъэдотIысхьэ;
5-8 — тозгъэтхыкIынухэм;
9-11 — зи гъусэу удыхьэшхьэшх хъунухэм.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: ГушыIэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 173

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: