Псалъэжь: ЗылъэкI и джатэ кIыхьщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
Къуажыхь: Зи щхьэр матэ, зи кIэр топ. (Аслъэн)
ГушыIэ: Ахъшэм зэ иухын щIедзэ, зэм щIидзэн еух.

Дэнэ ущыIэ?

1— Дэнэ ущыIэ?
— КъыщIэкI. СыкъыIуолъадэ…
— Ара? Сэ уи унэм щIэт телефоным сыкъызэрыпсалъэр Iуэхукъэ?

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 194

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: