Псалъэжь: Блэр уеуэху мэбэг.
ПсынщIэрыпсалъэ: Жамыбгъэ бгъэгу хужь мэжьэгъуашхэ.
ГушыIэ: Лейхэр псори - сабийхэм!
Къуажыхь: АдакъэкIэ, пшагъуэхэплъ. (Мазэ ныкъуэ)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

Делагъэ гуэр зыхэмылъ цIыху губзыгъэ дыдэ щыIэкъым…

МащIэ-куэдми, делагъэ гуэр зыхэмылъ цIыху губзыгъэ дыдэ щыIэкъым. Губзыгъэ дыдэмэ, ар цIыхукъым, цIыхумэ – губзыгъэ дыдэкъым.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: ГушыIэхэр, Си хъуреягъкIэ, Хьэх Сэфарбий

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 194

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: