Псалъэжь: Си хьэщIэ нэхърэ си щIалэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Набдзэ и бдзапцIэр егъэцIу.
ГушыIэ: Сызыхуейхэр зристхэм из хъуащ.
Къуажыхь: Вагъэр хужьщ, жылэр фIыцIэщ. (Тхылъ)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

Дэ бзылъхугъэу диIэр псоми Сэтэнейщ

Дэ бзылъхугъэу диIэр
Псоми Сэтэнейщ,
Мывэри ди лъахэм
Илъыр уафэм нос.
Ауэ ещхь Сосрыкъуэ
ЩIэблэ дыхуэхещ –
Нобэрей ди Iэхъуэм
Яхэтыжкъым Сос!

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я прозэхэр, ГушыIэхэр, Си хъуреягъкIэ, Хьэх Сэфарбий, Хьэх Сэфарбий и прозэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 175

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: