Псалъэжь: Хьэрэмым хьэрэм къешэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Зазэ и зэзыр зэзэмызэ мэуз.
Къуажыхь: НатIэрыдз, лъэрыдзын, уеуэ пэтми, мыуз. (Топ)
ГушыIэ: Ахъшэм зэ иухын щIедзэ, зэм щIидзэн еух.

ЦIыхум ягу дыхьэн щхьэкIэ…

ЦIыхум ягу дыхьэн, дзыхь дзыхь зыхуригъэщIу езым и щхьэ Iуэху дигъэкIынщхьэкIэ утыкушхуэ къиувауэ зымахуэ зыгуэр вурт, мор фхуэсщIэнущ, мыдрейр фхуэсщIэнущ, жиIэу. Сызэгуэпырт: укIытэртэкъым! Сэ сыукIытэрт абы и пIэкIэ – пщIэнумэ, щIэ, умыкIий-умыгуоууэ…
Джэдрэ пэт щыкъакъэр кIэцIа нэужьщ!

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я прозэхэр, ГушыIэхэр, Си хъуреягъкIэ, Хьэх Сэфарбий, Хьэх Сэфарбий и прозэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 170

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: