Псалъэжь: Гур здэщыIэм нэр мэIэбэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Мыщэр пэщащэурэ мащэм ищэтащ.
ГушыIэ: Си нэм езгъэплъати, азбукэр зэзгъэщIэну къызжаIащ.
Къуажыхь: Ди жэм гъуэжьыжь псыбафэщ. (Курыбэ)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

ЦIыхум ягу дыхьэн щхьэкIэ…

ЦIыхум ягу дыхьэн, дзыхь дзыхь зыхуригъэщIу езым и щхьэ Iуэху дигъэкIынщхьэкIэ утыкушхуэ къиувауэ зымахуэ зыгуэр вурт, мор фхуэсщIэнущ, мыдрейр фхуэсщIэнущ, жиIэу. Сызэгуэпырт: укIытэртэкъым! Сэ сыукIытэрт абы и пIэкIэ – пщIэнумэ, щIэ, умыкIий-умыгуоууэ…
Джэдрэ пэт щыкъакъэр кIэцIа нэужьщ!

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я прозэхэр, ГушыIэхэр, Си хъуреягъкIэ, Хьэх Сэфарбий, Хьэх Сэфарбий и прозэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 167

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: