Псалъэжь: ЯукIыну яшэми, хьэм дзэкъэн хинэркъым.
ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
ГушыIэ: ЩIалэм пыIэ къигъуэтащ. Хуэхъупсуращ.
Къуажыхь: Хьэщхьэжьей кIэлъэфщ. (Iуданэ зыфIэлъ мастэ)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

Бзу лIэужьыгъуэ гъэщIэгъуэн гуэр щыIэу жаIэ

Бзу лIэужьыгъуэ гъэщIэгъуэн гуэр щыIэу жаIэ щызекIуэкIэ, и лъакъуэ цIыкIухэмкIэ сурэт дахэ дыдэ ищIу. Ауэ а сурэтыр зэи зыми илъагъуркъым – и кIэ кIыхь илъэфымкIэ трегъэкIыж.
А къуалэбзу цIыкIум ещхь цIыхуи щыIэщ, къыпхуищIэр игъэкIуэдыжу.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я прозэхэр, ГушыIэхэр, Си хъуреягъкIэ, Хьэх Сэфарбий, Хьэх Сэфарбий и прозэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 179

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: