Псалъэжь: Сабийм и кIэтIийр бжыхьыпэм пылъми мэджэгу.
ПсынщIэрыпсалъэ: Зазэ и зэзыр зэзэмызэ мэуз.
ГушыIэ: Интернетыр къызэрежьэрэ тхэр еджэм нэхъыбэ хъуащ
Къуажыхь: Бо нэщI шкIащIэ щокIэрахъуэ. (Бзэгу)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

Бдзэжьеящэ сыкIуэну сыхуейт…

36_33_3— Щхьэ еджапIэм укъыкIэрыхуа?
— Бдзэжьеящэ сыкIуэну сыхуейт, ауэ папэ сыкъыздищтакъым.
— Пэжу ищIащ. Сытура къыбжиIар?
— Хьэмблухэр дримыкъуну…

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 256

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: