Псалъэжь: Зипщ пэмылъэщ и фыз и табыщэгъущ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Шыбжииплъ, псы плъыжьыбзэ.
ГушыIэ: Сылэжьэнщ жысIати, мыбыи Интернет щыIэщ…
Къуажыхь: Ди чей цIыкIу махъсымэ изщ. (ДжэдыкIэ)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

Абыхэм теухуауэ зыгуэрхэм яхуошхыдэ…

Адыгагъэ, адыгэ нэмыс, адыгэ хабзэ, жеIэ цIыхубз мыщIалэжым. Абыхэм теухуауэ зыгуэрхэм яхуошхыдэ, емыкIу ещI. ИтIанэ, зыкърегъэзэкIри, и щIалэ цIыкIум хамэбзэкIэ йопсалъэ!

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я прозэхэр, ГушыIэхэр, Си хъуреягъкIэ, Хьэх Сэфарбий, Хьэх Сэфарбий и прозэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 180

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: