Псалъэжь: ХакIуэ бзаджэ и анэ хуолъэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Пыжь пызу пыту жыг.
Къуажыхь: Ди унэ щIыбагъ бгъитI щызэрошх. (Щхьэл)
ГушыIэ: Лейхэр псори - сабийхэм!

Абыхэм теухуауэ зыгуэрхэм яхуошхыдэ…

Адыгагъэ, адыгэ нэмыс, адыгэ хабзэ, жеIэ цIыхубз мыщIалэжым. Абыхэм теухуауэ зыгуэрхэм яхуошхыдэ, емыкIу ещI. ИтIанэ, зыкърегъэзэкIри, и щIалэ цIыкIум хамэбзэкIэ йопсалъэ!

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я прозэхэр, ГушыIэхэр, Си хъуреягъкIэ, Хьэх Сэфарбий, Хьэх Сэфарбий и прозэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 182

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: